30 сеп 2017

Публична защита

На 30 октомври 2017 г., научно жури, назначено със заповед № 323-РД/30.06.2017 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т.10/23.06.2017 г.) в състав:

  1. проф. инж. Банко Банков, ВСУ
  2. проф. д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева, ИБЦТ
  3. проф. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк
  4. проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк
  5. проф. д-р инж. Тодор Бараков, УАСГ
  6. проф. д-р арх. Антон Гугов, ИИИзк, резервен член
  7. доц. д-р Георги Нехризов, НАИМ, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
АНТИЧНИ КУЛТОВИ СГРАДИ И
ТЕХНИТЕ СЪВРЕМЕННИ АРХИТЕКТУРНИ АНАЛОЗИ
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк
 
 
арх. АДРИАНА АТАНАСОВА СЪРБОВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р изк. Ваня Лозанова-Станчева, рецензия
проф. д-р арх. Веселина Пеневска, рецензия
проф. инж. Банко Банков, становище
проф. д-р арх. Малвина Русева, становище
проф. д-р инж. Тодор Бараков, становище
 
арх. Адриана Сърбова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.