19 май 2017

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността Теория и история на архитектурата (социални аспекти на архитектурата), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия, обявен в ДВ бр. 101/20.12.2016 г. за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско изкуство, с единствен кандидат доц. д-р арх. Веселина Кино Пеневска.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 1, т. 2/20.01.2017 г.) и заповед № 68-РД от 24.01.2017 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. проф. д-р арх. Антон Гугов, рецензия
  2. доц. д-р Иван Евтимов, рецензия
  3. доц. д.с.н. Искра Дандолова, рецензия
  4. доц. д-р Лидия Василева, становище
  5. проф. д-р  арх. Малвина Русева, становище
  6. проф. д-р Милена Георгиева, становище
  7. проф. д-р арх. Тодор Булев, становище
  8. доц. д-р Любомир Гуринов, резервен член
  9. проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на доц. д-р арх. Веселина Пеневска