20 май 2017

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по специалността Театрознание и театрално изкуство (теория и история на актьорското изкуство), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, обявен в ДВ бр. 101/20.12.2016 г. за нуждите на сектор Театър, с единствен кандидат доц. д-р Йоана Минкова Спасова-Дикова.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 1, т. 1/20.01.2017 г.) и заповед № 67-РД от 24.01.2017 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. проф. д. изк. Анна Топалджикова, становище
  2. проф. д. изк. Ваня Лозанова, становище
  3. проф. д-р Емилия Ангелова, рецензия
  4. чл.-кор. проф. Пламен Марков, становище
  5. проф. д. изк. Ромео Попилиев, рецензия
  6. проф. д-р Румяна Каракостова, рецензия
  7. проф. д-р Надежда Михайлова, становище
  8. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, резервен член
  9. проф. д. изк. Виолета Райнова, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на доц. д-р Йоана Спасова-Дикова