23 авг 2018

Публична защита

На 25 септември 2018 г., научно жури, назначено със заповед № 247-РД/23.05.2018 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 4, т.11/18.05.2018 г.) в състав:

  1. проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ
  2. проф. д-р Васил Рокоманов, НХА
  3. проф. Венета Дойчева, НАТФИЗ
  4. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
  5. проф. д. изк. Николай Йорданов, ИИИзк
  6. проф. Майя Петрова, НАТФИЗ, резервен член
  7. проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
Куклено-театралното представление
(за възрастни и деца)
от началото на 21 век в България
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Театър при ИИИзк
  
Зорница Каменова Тотева
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д-р Васил Рокоманов, рецензия
проф. д. изк. Николай Йорданов, рецензия
проф. д. изк. Анна Топалджикова, становище
проф. Венета Дойчева, становище
проф. д. изк. Камелия Николова, становище
 
Зорница Каменова, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.