10 ное 2015

29.04.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 29 май 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 53-РД/29.01.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 1, т. 8/23.01.2015 г.) в състав:

1.проф. д.изк. Александър Янакиев, ИИИзк
2.проф. д.изк. Божидар Манов, НАТФИЗ
3.проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
4.доц. д-р Невелина Попова, НБУ
5.доц. д-р Неда Станимирова
6.доц. д-р Димитър Кабаиванов, ИИИзк, резервен член
7.доц. д-р Марин Дамянов, НАТФИЗ, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

ИДЕОЛОГИЧЕСКАТА ЦЕНЗУРА
В БЪЛГАРСКОТО ИГРАЛНО КИНО.
МЕХАНИЗМИ НА ФУНКЦИОНИРАНЕ
(1948-1989)

на редовния докторант към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк

ДЕЯН ИВАНОВ СТАТУЛОВ

за присъждане на образователната и научна степен доктор

проф. д.изк. Божидар Манов, рецензия
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, рецензия
проф. д.изк. Александър Янакиев, становище
доц. д-р Невелина Попова, становище
доц. д-р Неда Станимирова, становище

Деян Статулов, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.