10 ное 2015

23.05.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 23 юни 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 80-РД/23.02.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 3, т. 7б/20.02.2015 г.) в състав:

1.доц. д-р Георги Арнаудов, НБУ
2.проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк
4.проф. д. изк. Иван Бакалов
5.проф. д-р Ромео Смилков, АМТИИ
6.доц. д-р Марияна Булева, ВТУ, резервен член
7.проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
АРХИВЪТ НА ДИМИТЪР НЕНОВ:
СИСТЕМАТИЗАЦИИ, ИНТЕРПРЕТАЦИИ, АНАЛИЗИ


на редовната докторантка към
сектор Музика при ИИИзк

ПОЛИНА ДИМЧЕВА АНТОНОВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор

проф. д. изк. Кристина Япова, рецензия
проф. д-р Ромео Смилков, рецензия
доц. д-р Георги Арнаудов, становище
проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, становище
проф. д. изк. Иван Бакалов, становище

Полина Антонова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.