10 ное 2015

23.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Теория и история на архитектурата (съвременна архитектура), 5.7., за нуждите на сектор Архитектура (обн. в ДВ бр. 3/13.01.2015 г.) с единствен кандидат тл. ас. д-р арх. Стела Ташева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 3, т. 9а/20.02.2015 г.) и заповед № 84-РД от 26.02.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, становище
2.проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк, становище
3.чл.-кор. проф. дан арх. Атанас Ковачев, ЛТУ, рецензия
4.проф. Елена Писарева, ЛТУ, становище
5.доц. д-р Мария Давчева, ИИИзк, рецензия
6.доц. арх. Людмил Димитров, УАСГ, становище
7.доц. д-р арх. Елена Димитрова, УАСГ, становище
8.проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк, резервен член
9.доц. д-р Регина Райчева, ЛТУ, резервен член

Резюмета на научните публикации на тл. ас. д-р арх. Стела Ташева прочети