10 ное 2015

25.05.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (църковна хорова музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр. 4/16.01.2015 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Стефка Венкова-Мошева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 3, т. 9б/20.02.2015 г.) и заповед № 85-РД от 27.02.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р Анда Палиева, НМА, становище
2.доц. Димитър Димитров, становище
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, становище
4.доц. д-р Миглена Ценова-Нушева, ИИИзк, становище
5.проф. д-р Румяна Каракостова, ИИИзк, становище
6.чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, ИИИзк, рецензия
7.проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, рецензия
8.проф. д-р Елена Кутева, НА Филип Кутев, резервен член
9.доц. д-р Ангелина Петрова, ИИИзк, резервен член

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Стефка Венкова-Мошева прочети