10 ное 2015

25.05.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 25 юни 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 83-РД/25.02.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 3, т. 7а/20.02.2015 г.) в състав:

1.доц. д-р арх. Анна Аврамова, УАСГ
2.доц. д-р арх. Димитър Андрейчин
3.проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк
4.доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
5.доц. д-р Янчо Генчев, ЛТУ
6.проф. арх. Евлоги Цветков, резервен член
7.доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния трудРЕУТИЛИЗАЦИЯ И РЕВИТАЛИЗАЦИЯ НА ПРОМИШЛЕНИ ПРЕДПРИЯТИЯ
на редовната докторантка към
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Илияна Христова Овчарова

за присъждане на образователната и научна степен доктор


проф. д-р арх. Малвина Русева, рецензия
доц. д-р Янчо Генчев, рецензия
доц. д-р арх. Анна Аврамова, становище
доц. д-р арх. Димитър Андрейчин, становище
доц. д-р арх. Мария Давчева, становище
арх. Илияна Овчарова, автореферат

 

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.