10 ное 2015

29.08.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 29 септември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 215-РД/29.05.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 6, т. 10/22.05.2015 г.) в състав:

1. доц. д-р Виолета Василчина, ИИИзк
2. доц. д-р Галина Лардева, АМТИИ
3. проф. д-р Ирина Генова, ИИИзк
4. акад. Светлин Русев
5. проф. д. изк. Свилен Стефанов, НХА
6. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член
7. проф. Станислав Памукчиев, НХА, резервен член

 

 


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
Колекционирането
на произведения на изкуството
като феномен на културата.
Българският опит в частното колекциониране
(на живопис, графика и скулптура)
от края на ХХ и началото на XXI век

 

на редовната докторантка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк

Светла Цветанова Петкова

за присъждане на образователната и научна степен доктор

 

доц. д-р Виолета Василчина, рецензия
проф. д. изк. Свилен Стефанов, рецензия
доц. д-р Галина Лардева, становище
проф. д-р Ирина Генова, становище
акад. Светлин Русев, становище

 

Светла Петкова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.