10 ное 2015

02.10.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 2 ноември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 315-РД/02.07.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 12/29.06.2015 г.) в състав:
1. доц. д-р арх. Александър Слаев, ВСУ
2. доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк
3. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ
4. доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
5. доц. д-р ланд. арх. Юлия Радославова
6. доц. д-р арх. Борислав Борисов, УАСГ, резервен член
7. проф. д-р арх. Малвина Русева, ИИИзк, резервен член

 

 


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

 

СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ
В ГРАДОУСТРОЙСТВЕНАТА ТЕОРИЯ

на докторанта на самостоятелна подготовкакъм
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Александър Константинов Смолянов

за присъждане на образователната и научна степен доктор
 

доц. д-р арх. Александър Слаев, рецензия
доц. д-р арх. Веселина Пеневска, 
рецензия
проф. д-р арх. Константин Бояджиев, 
становище
доц. д-р арх. Мария Давчева, 
становище
доц. д-р ланд. арх. Юлия Радославова, 
становище

 

арх. Александър Смолянов, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.

Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.