10 ное 2015

08.09.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН, София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.04. Изкуствознание и изобразителни изкуства (опазване на културното наследство в България), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата – един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 69/08.09.2015 г.).

Срок за подаване на документите 8 ноември 2015 година.


Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. *За заемане на а.д. доцент и списък на публикациите с резюмета за всяка, който се публикува на сайта заедно с рецензиите и становищата
Списък на цитиранията [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване>,Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.