10 ное 2015

01.09.2015 ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА ВЪТРЕШЕН КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ГЛАВЕН РЕДАКТОР НА:

СПИСАНИЕ БЪЛГАРСКО МУЗИКОЗНАНИЕ
и
СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО

СЪГЛАСНО ЧЛ. 5Е (7) ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА ИИИзк В КОНКУРСА МОГАТ ДА УЧАСТВАТ ХАБИЛИТИРАНИ ЛИЦА В ТРУДОВОПРАВНИ ОТНОШЕНИЯ С ИНСТИТУТА, КОИТО ПРЕДСТАВЯТ КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ И ИЗДАВАНЕ НА СПИСАНИЕТО (СЪДЪРЖАНИЕ, ФОРМИ НА ПУБЛИКУВАНЕ, ФИНАНСИРАНЕ И РАЗПРОСТРАНЕНИЕ).

СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ 30 ОКТОМВРИ 2015 ГОДИНА.