10 ное 2015

03.10.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

На 3 ноември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 319-РД/03.07.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 7, т. 10/29.06.2015 г.) в състав:
1. доц. д-р арх. Валери Иванов, УАСГ
2. доц.д-р арх. Йордан Търсанков, УАСГ
3. доц. д-р арх. Мария Давчева, ИИИзк
4. проф. д-р арх. Николай Тулешков, ИИИзк
5. доц. д-р арх. Пенчо Велев
6. доц. д-р арх. Веселина Пеневска, ИИИзк, резервен член
7. проф. д-р арх. Константин Бояджиев, НБУ, резервен член

 

 


ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

 

Многофункционални Интегрирани Комплекси (МИК) в градовете
през втората половина на ХХ и началото на ХХI век

на редовната докторантка към
сектор Архитектура при ИИИзк

арх. Мила Иванова Никифорова

за присъждане на образователната и научна степен доктор
 

доц.д-р арх. Йордан Търсанков, рецензия
доц. д-р арх. Мария Давчева, 
рецензия
доц. д-р арх. Валери Иванов, 
становище
проф. д-р арх. Николай Тулешков, 
становище
доц. д-р арх. Пенчо Велев, 
становище

 

арх. Мила Никифорова, автореферат

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.