16 ное 2015

17.11.2015 ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА

17.11.2015
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
На 17 декември 2015 година, научно жури, назначено със заповед № 457-РД/25.09.2015 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 8, т. 2/18.09.2015 г.) в състав:

1. чл.-кор. проф. Елка Бакалова
2. доц. д-р Емануел Мутафов, ИИИзк
3. чл.-кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк
4. проф. д-р Милияна Каймакамова, СУ
5. проф. Хитко Вачев, РИМ, В. Търново
6. доц. д-р Георги Николов, СУ, резервен член
7. доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк, резервен член

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд

Стенописи от археологическите разкопки на
средновековната българска столица Търново

на докторантката на самостоятелна подготовка към
сектор Изобразителни изкуства при ИИИзк

ДИАНА ТОДОРОВА ТОТЕВА

за присъждане на образователната и научна степен доктор

чл.-кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
чл.-кор. проф. Иванка Гергова, рецензия
доц. д-р Емануел Мутафов, становище
проф. д-р Милияна Каймакамова, становище
проф. Хитко Вачев, становище

Диана Тотева, автореферат

 

Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателната зала на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.