10 ное 2015

25.10.2015 КОНКУРС

КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ ДОЦЕНТ по Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), професионално направление 8.3., за нуждите на сектор Музика (обн. в ДВ бр. 38/26.05.2015 г.) с единствен кандидат гл. ас. д-р Явор Димов Генов.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 7, т. 8/29.06.2015 г.) и заповед № 310-РД от 01.07.2015 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

1.проф. д-р Анда Палиева, НМА, становище
2.проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, становище
3.проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, становище
4.доц. д-р Мариана Булева, ВТУ, становище
5.проф. д-р Нева Кръстева, НМА, рецензия 
6.чл.-кор. проф. Светлана Куюмджиева, ИИИзк, рецензия
7.проф. д. н. Явор Конов, НБУ, становище
8.доц. д-р Росица Драганова, ИИИзк, резервен член
9.проф. д-р Юлиан Куюмджиев, АМТИИ, резервен член

 

Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Явор Генов прочети