10 дек 2015

09.12.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и информация), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство – един, за нуждите на сектор Музика, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 96, изв./09.12.2015 г.).

 Срок за подаване на документите 9 февруари 2016 година.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане

СV, европейски формат

Диплом за придобита окс магистър

Диплом за придобита онс доктор

Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв

Списък на публикациите.

Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

 Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890357, 024890358.