29 дек 2017

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства (поствизантийско изкуство), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, обявен в ДВ бр. 62/01.08.2017 г. за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство, с единствен кандидат гл. ас. д-р Маргарита Атанасова Куюмджиева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 6, т. 18/15.09.2017 г.) и заповед № 442-РД от 18.09.2017 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. проф. д-р Бисерка Пенкова, становище
  2. доц. д. изк. Георги Геров, становище
  3. проф. д-р Елисавета Мусакова, становище
  4. чл.- кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
  5. председател на НЖ доц. д-р Емануел Мутафов, рецензия
  6. проф. д. н. Иван Билярски, становище
  7. чл.- кор. проф. Иванка Гергова, становище
  8. доц. д-р Иван Ванев, ИИИзк, резервен член
  9. доц. д. изк. Константин Тотев, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Маргарита Куюмджиева