29 дек 2017

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по специалността Изкуствознание и изобразителни изкуства (римско изкуство), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, обявен в ДВ бр. 62/01.08.2017 г. за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Старо изкуство, с единствен кандидат гл. ас. д-р Марина Николова Колева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 6, т. 17/15.09.2017 г.) и заповед № 441-РД от 18.09.2017 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. доц. д-р Ваня Попова, рецензия
  2. проф. д-р Венцислав Динчев, становище
  3. проф. д.и.н. Диляна Ботева-Боянова, становище
  4. председател на НЖ доц. д-р Емануел Мутафов, становище
  5. доц. д-р Ива Досева, становище
  6. проф. д-р Костадин Рабаджиев, становище
  7. проф. д-р Малвина Русева, рецензия
  8. проф. д-р Елена Генова, ИИИзк, резервен член
  9. доц. д-р Иво Топалилов, ШУ, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на гл. ас. д-р Марина Колева