13 авг 2018

Конкурс за прием на докторанти

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. в съответствие със заповед № I-90/05.07.2018 г. на председателя на БАН, РМС № 341/21.05.2018 г. и публикация в Държавен вестник.
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 13.08.2018 г. до 12.10.2018 г.
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба по образец до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Копие от диплом с приложението за придобита окс магистър
 4. Кандидати с диплом от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90/26.05.2000 г.
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни
 9. Фактура (допустимо е копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б
 10. Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лв. за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността. Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива
 12. Допустими са други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 19.10.2018 г. кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалността ще се проведат от 03.12.2018 до 07.12.2018 г., а по чужди езици от 10.12.2018 до 14.12.2018 г.
 
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
Теория на изкуствата / Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (ръкописна украса),
1 редовна бройка
 
Теория на изкуствата / Теория и история на културата, 8.1.,
1 редовна бройка 
 
Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3. (църковна музика),
1 редовна бройка
 
Театрално и филмово изкуство / Театрознание и театрално изкуство, 8.4. (репертоарните политики на съвременния български театър),
1 редовна бройка

Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия, 8.4.,
1 редовна бройка
 ***
Документи се подават при Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване на Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21;информация на          тел. 02944 24 14, 02489 00 94, 02489 00 95, stefanova.irena@yahoo.com