17 сеп 2018

Конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1., за нуждите на Регионалния исторически музей, Велико Търново, обявен в ДВ бр. 33/17.04.2018 г., с единствен кандидат д-р Диана Тодорова Тотева.
На основание чл. 4, ал. 1, 2 и 3 и чл. 25 от Закона за развитие на академичния състав в Република България, решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата (протокол № 4, т. 9/18.05.2018 г.) и заповед № 249-РД от 25.05.2018 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

  1. проф. д-р  Елена Генова, ИИИзк, становище
  2. проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк, становище
  3. доц. д-р Ива Досева, ИИИзк, рецензия
  4. доц. д-р Ралица Русева, ИИИзк, становище
  5. чл.- кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
  6. проф. дин Иван Билярски, ИИИ, становище
  7. проф. Хитко Вачев, РИМ, Велико Търново, становище
  8. доц. д-р Маргарита Куюмджиева, ИИИзк, резервен член
  9. доц. д-р Светозара Ръцева-Христова, ВТУ, резервен член

 
Резюмета на научните публикации на д-р Диана Тотева