25 авг 2018

Публична защита

На 26 септември 2018 г., научно жури, назначено със заповед № 250-РД/25.05.2018 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 4, т. 12/18.05.2018 г.) в състав:

  1. проф. д-р Ангел Димитров, ИИИ
  2. проф. д. изк. Божидар Манов, НАТФИЗ
  3. проф. д. изк.  Владимир Михайлов, НБУ
  4. проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк
  5. проф. д. изк. Мая Димитрова, ИИИзк
  6. проф. д-р Надежда Маринчевска, ИИИзк
  7. проф. д-р Светослав Овчаров, НАТФИЗ
  8. доц. д-р Андроника Мартонова, ИИИзк, резервен член
  9. доц. д.н. Петя Александрова, НБУ, резервен член

 

 ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
ОЗАРЕНИЯ В ПОЛИТЕ НА ВИТОША
ЛЕТОПИС НА РАННОТО КИНО В СОФИЯ (1896 – 1915)
на отчисления с право на защита дисертант на самостоятелна подготовка към
сектор Екранни изкуства при ИИИзк
 
д-р ПЕТЪР ИВАНОВ КЪРДЖИЛОВ
за присъждане на научната степен доктор на изкуствознанието

 
проф. д. изк. Божидар Манов, рецензия
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, рецензия
проф. д-р Светослав Овчаров, рецензия
роф. д-р Ангел Димитров, становище
проф. д. изк.  Владимир Михайлов, становище
проф. д. изк. Мая Димитрова, становище
проф. д-р Надежда Маринчевска, становище
  
д-р Петър Кърджилов, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21.