29 сеп 2018

Публична защита

На 29 октомври 2018 г., научно жури, назначено със заповед № 330-РД/29.06.2018 г. по решение на НС на ИИИзк (протокол № 5, т.11/22.06.2018 г.) в състав:

  1. проф. д. изк. Анна Топалджикова, НАТФИЗ
  2. проф. д. изк. Камелия Николова, ИИИзк
  3. доц. Марина Райчинова, НХА
  4. проф. д. изк. Ромео Попилиев, ИИИзк
  5. проф. Светослав Кокалов, НХА
  6. проф. д-р Васил Рокоманов, НХА, резервен член
  7. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, резервен член

 

ще проведе
ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА
на дисертационния труд
 
СЦЕНОГРАФИЯТА В НАРОДНИЯ ТЕАТЪР
ОТ 1944 ДО 1968 г.
на отчислената с право на защита редовна докторантка към
сектор Театър при ИИИзк
 
 
АЛБЕНА КОСТАДИНОВА ТАГАРЕВА
за присъждане на образователната и научна степен доктор

 
проф. д. изк. Камелия Николова, рецензия
проф. Светослав Кокалов, рецензия
проф. д. изк. Анна Топалджикова, становище
дац. Марина Райчинова, становище
проф. д. изк. Ромео Попилиев, становище
 
Албена Тагарева, автореферат
 
Публичната защита ще се проведе от 11:00 часа в заседателна зала 1 на ИИИзк, ул. Кракра 21.
Дисертацията и авторефератът са на разположение на интересуващите се в отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата на ул. Кракра 21.