30 сеп 2019

Рецензии и становища по конкурс

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (средновековно и възрожденско изкуство), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство, обявен в ДВ бр. 35/30.04.2019 г., с единствен кандидат доц. д-р Емануел Стефанов Мутафов.
На основание Глава трета, раздел IV, чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 6, т. 4/21.06.2019 г. и заповед № 307-РД от 28.06.2019 г. на заместник директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

 

 1. проф. д. изк. Елена Попова, ИИИзк, становище
 2. проф. д-р Елисавета Мусакова, ИИИзк, рецензия
 3. чл.-кор. проф. Елка Бакалова, рецензия
 4. проф. дин Иван Билярски, ИИИ, становище
 5. чл.- кор. проф. Иванка Гергова, ИИИзк, становище
 6. проф. дин Илия Илиев, ИИИ, рецензия
 7. проф. дфн Мирена Славова, СУ, становище
 8. проф. д-р Бисерка Пенкова, ИИИзк, резервен член
 9. проф. дфн Петя Янева, СУ, резервен член

 
доц. д-р Емануел Мутафов, научни публикации с резюмета

Рецензии и становища, английска версия

 1. Prof. Elena Popova, DSc, Institute of Art Studies, Opinion
 2. Prof. Elisaveta Moussakova, PhD, Institute of Art Studies, Review
 3. Corr.- Mem. Prof. Elka Bakalova, DSc, Review
 4. Prof. Ivan Biliarski, DSc, Institute for Historical Studies, Opinion
 5. Corr.- Mem. Prof. Ivanka Gergova, DSc, Institute of Art Studies, Opinion
 6. Prof. Ilia Iliev, DSc, Institute for Historical Studies, Review
 7. Prof. Mirena Slavova, DSc, Sofia University, Opinion
 8. Prof. Biserka Penkova, PhD, Institute of Art Studies, Backup member
 9. Prof. Petia Yaneva, DSc, Sofia University, Backup member