7 ное 2020

Църковната утвар от Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна България през XVIII-XIX в.

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства
Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст
Удължен НС, п. 2 / 25.02.2022 с 6 м. Нов срок 30.04.2023 г.

Обект на изследване в предлагания планов проект са произведенията на църковна0та утвар от колекцията на РЕМ-Пловдив, датиращи основно от периода XVIII-XIX в. Колекцията се състои от приблизително 40 паметника, сред които има обкови на евангелия, потири, канички теплота, кадилници, кандила, мощехранителници и др.
Състояние на изследванията. Колекцията от църковна утвар в Регионалния етнографски музей в Пловдив досега не е била цялостно изследвана и публикувана. Отделни паметници са представяни на изложби или са отпечатвани техни фотографии в брошури с научно-популярен характер. Две мощехранителници от колекцията са включени в моята дисертация, но на този етап те все още не са публикувани.
Научната новост на проектa се състои в цялостното проучване, документация и анализ на паметници на църковната утвар, намиращи се в музейната сбирка на РЕМ-Пловдив. За изследване на отделните предмети ще се използва формален, стилов и иконографски анализ. Ще бъде привлечена информация от писмени извори и архивни документи, което придава на изследването интердисциплинарен характер. По този начин ще бъде направен опит за разглеждане на паметниците в техния исторически и културен контекст, чрез което се цели тяхното коректно интерпретиране.
Цели и научно приложение на изследването. Целта на плановия проект е въвеждане в научно обръщение на непубликуван материал, чрез който ще се обогатят знанията ни за златарството в Пловдив и Централна Южна България, а това ще подпомогне изграждането на по-ясна представа за развитието и състоянието на златарското изкуство през периода XVIII-XIX в. Научното приложение на изследването се изразява в представяне на систематизирана информация за предметите, която би могла да се ползва от различен кръг специалисти, студенти и докторанти в областта на хуманитарните науки и изкуствата.
Актуалност съобразно с приоритетите на научното направление. През последните години изследването на църковната утвар се превърна в актуална научна проблематика. Потвърждение за това са престижни издания, в които са представени такъв вид артефакти, като Христианское искусство XIIIXIX веков из музеев Болгарии. Москва, 2018; Ненковска, Л., Цв. Евлогиева-Кацарова, Сакрални образи и предмети от Националния исторически музей. С., 2017; Dimitrov, B., R. Rousseva. National Museum of History. Sofia, 2006; Българската автокефална архиепископия в Охрид 1018-1767. С., 2015;  Matakieva-Lilkova, T. Christian Art in Bulgaria. Sofia, 2001; Matakieva-Lilkova, T. Church Plates from the Collections of National Museum of History. Sofia, 1995. Към тези издания бих посочила и впечатляващите каталози от изложби, проведени в Гърция през последните години – Relics of the Past: Treasures of the Greek Orthodox Church and the Population Exchange. The Benaki Museum Collections, 2011 г. и придружен с научни статии под редакцията на Анна Балиан, водещ гръцки изследовател в областта на историята на златарството в Гърция за периода XV-XIX в.; Όψεις Αρμενικής Τέχνης από τη Συλλογή Καλφαγιάν. Αθήνα, 2010; From Byzantium to Modern Greece: Hellenic Art in Adversity, 1453-1830. Athens, 2005; Οι Πύλες του Μυστηρίου. Θησαυροί της Ορθοδοξίας από την Ελλάδα. Αθήνα, 1994. На този фон може да се каже, че предлаганият проект е съобразен с приоритетите на съвременната наука.
Работна програма по години и етапи. Плановият проект е със срок от две години, в които са предвидени документиране и проучване на паметниците, събиране на информация от писмени извори, архивни материали, инвентарни описи, отразяващи съдбата на предметите и историята на съставянето на колекцията, анализ на събрания материал, обобщения и изводи.
Жанр на изследването и очакван обем.  Научно изследване с музеен каталог структуриран от уводна част, състояща се от анализ и интерпретация на проучения материал с приблизителен обем от 100 страници, придружено от описaния (размери, материал, произход, библиография, архивни източници) и илюстрации на паметниците.
Материалното и техническото обезпечаване: собствени средства.
Перспективи за сътрудничество. Работата по предложения планов проект предвижда сътрудничество с РЕМ – Пловдив.
Възможности за отпечатване. Две публикации в специализирани издания. След отчитане на плановия проект се предвижда отпечатване на каталога.