3 окт 2022

Видовете музикални стилове в концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der Stil in der Musik“)

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика
Към проблемнотематичен модул Версии на модерността

Предложната тема представлява продължение на предходния проект, посветен на принципите на музикалния стил, които Гвидо Адлер излага в първия том от „Стилът в музиката“. Вторият том на труда, посветен на видовете стилове, също не е превеждан до момента на български език. Предмет на придружаващата научния превод студия ще бъдат изследваните от Адлер видове стилове. Предложената тема предоставя възможност за разгръщане на разработката едновременно в няколко насоки: като продължаващо изследване на концепцията за музикалния стил, като практическа реализация на научните методи, които Адлер прокламира в статията си „Обем, метод и цел на музикознанието“ и като анализ на неговата научна методология за изследване на стила.
Така формулираният предмет предполага да се разгледат следните основни въпроси: специфика на систематизационните критерии за разграничаване на видовете стилове, същност и значение на всеки от влизащите в систематизацията на автора стилове в контекста на Адлеровата концепция от една страна, а от друга – на съвременните теоретични изследвания в тази област. Успоредно с това темата на научното изследване предполага да се изясни същността на цялостната научно-методологична база, на която стъпва Адлер при разработването на стиловата си концепция. Придружаващата превода студия ще даде възможност за проследяване на процеса по възникването и развитието на знанието за музиката в неговия съвременен вид. Темата на изследването е актуална в контекста на българското музикознание по няколко причини. От една страна, към настоящия момент въпросът за методологията на научните изследвания на музикалното изкуство,  поставен от Адлер не е системно разработван в музикалнотеоретичната литература на български език, но е актуална тема за изследване в чуждестранната научна литература. От друга страна, стиловата концепция на Адлер (особено в частта, засягаща систематизация на видове стилове) също не е била обстойно изследвана. Проектът органично се вписва в полето на търсенията на изследователска група „Музикална култура и информация“ и се отнася към проблемнотематичния модул на Института за изследване на изкуствата „Версии  на модерността“.
Проектът предполага и осъществяването на редица задачи с теоретичен и приложен характер. В теоретичния комплекс от задачи се предвижда не само да се изследва систематизацията на Адлер по видове стилове, но и да се проследи как тя се съотнася с цялостния подход на изследователя към изучаването на музикалния стил. Систематизирането на методите на неговото научно изследване ще позволи да се решат и основните задачи с приложен характер, а именно  преводът на втория том от изследването на Адлер и подборът на фрагменти, които да бъдат включени в текста на плановия проект като база за коментари и изводи.
През първата година ще се проучват библиографски източници и ще се осъществява цялостен превод на текста.
През втората година се планира активно да се работи върху самия текст на плановия проект. Предвижда се изследването да е под формата на студия.
През периода на изследване са планирани публикации по темата в сп. „Българско музикознание“ и други издания и сборници с такава тематика, участия в конференции, където да се представят отделни проблеми, свързани с разработката.
Изследването не изисква специално материално обезпечение, освен съдействие в кореспонденцията с институции и библиотечни фондове, както и при уреждане на авторски права при евентуално публикуване текста на превода на български език.