5 фев 2016

Конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли (реутилизация и ревитализация на промишлени предприятия и райони), професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия – един, за нуждите на сектор Архитектура, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 10/05.02.2016 г.).

Срок за подаване на документите 5 април 2016 година.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане

СV, европейски формат

Диплом за придобита окс магистър

Диплом за придобита онс доктор

Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв

Списък на публикациите.

Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890357, 024890358.