2 юли 2021

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова.
Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц. д-р Радостина Нейкова, гл. ас. д-р Йосиф Аструков, гл. ас. д-р Теодора Дончева, учени от секторите Театър и Екранни изкуства
Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст
 

Проектът e с външно финансиране от МОН по ОП НОИР и се реализира в рамките на Изграждане и развитие на център за върхови постижения Наследство.БГ.
Цел на проекта е да направи системен сравнителен анализ на художествено значимите процеси в театралното и филмовото изкуство в България и да открои синхронните и диахронните процеси в двете изкуства, както и възникването на редица разнородни, но и паралелни практики. Обединяването на двете области като единно поле за изследване под формата на кратко изложение на основните положения в областта на театралната и киноисториография в исторически компендиум и хронологична таблица ще даде нова перспектива за осмислянето на културното наследство на България в сферата на драматично изпълнителските и екранните изкуства. Проектът за създаване на хронологичен исторически компендиум по сценични и екранни изкуства е интердисциплинарен и следва иновативни подходи, обединяващи както научните изследвания в двете области, така и създаването на нова научна общност от учени, каквато е една от приоритетните стратегии на ИСИС.

С опора върху модерна методологическа нагласа, проектът си поставя задачата да подобри връзката между науката и образованието. Създаването на лаборатория „Сценични и екранни изкуства“ на културноисторическото наследство има за цел разработването на образователна програма в областта на сравнителното изкуствознание за театър и кино.

Срок: 01.07. 2021 – 30.06. 2023 г.