28 дек 2015

Литургично планиране на баптистериите по българските земи до края на VІ век. Част ІІ

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства
Авторът е в неплатен отпуск.

Индивидуален планов проект към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс
Разгледан в светлината на методологията, по която се изследва литургичното планиране, този планов проект представлява проучване на литургичната програма на баптистериите. Неговото провеждане се основава на резултатите от проучването на архитектурната субстанция, осъществено в Литургично планиране на баптистериите по българските земи (планов проект 2012-2014).

Научна новост:
• идеи: изследване на литургичното планиране на баптистериите от българските земи посредством анализ на овеществената в писцините им кръщелна образност
• методология: функционален и интердисциплинарен подход

Изследването цели проучване на литургичната програма на баптистериите посредством анализ на овеществената в техните писцини образност. Образностите, означени като Йордан, Раждане от вода и Дух и Голгота, очертават измеренията на кръщелния ритуал, но преди всичко извеждат смисъла на кръщелното потапяне в писцината. С изключение на най-ранната, писцините от археологически проучената наскоро църква в крепостта край Бяла са кръстовидни и несъмнено овеществяват образността Голгота. Образността на най-ранната (обр. 18), инсталирана в пода на църковния нартекс, е заета и ползвана при скрояването на първата от кръстовидните писцини, изградени една над друга в баптистерия до църквата (обр. 23). Макар кръстовидна в план, тази писцина овеществява възможността кръщаваният да влезе във водите на река Йордан и, подобно на нашия Спасител за наш пример, да получи кръщение. По-късно е изградена писцината с мраморната облицовка, която овеществява възможността кръщаваният да съучаства в Неговата смърт, погребение и възкресение (обр. 24). Кръстовидните писцини са археологическо свидетелство за практикуването на представящи(те) пасхалната образност кръщелни ритуали.

Първите свидетели на кръщелната практика на Константинопол – св. Григорий Нисийски, св. Йоан Златоуст и Прокъл Константинополски, изграждат ословностената в проповедите им образност на потапянето като съчетават елементи от няколко образности, една от които е пасхалната. При Прокъл Голгота е господстваща, при Псевдо Дионисий е единствена, а в съставения през VIII век Codex Barberini Gr. 336 тя отсъства. Обосновано ли е тогава твърдението, че предпоставките за литургично планиране на баптистериите в Константинопол през V и VI век са заложени в представения в споменатия кодекс най-ранен евхологий? Възможно ли е нормативното литургично планиране, следвано в подведомствените на Константинопол епархии, епископии и енории, какъвто пример е не само Бяла, да е невалидно за кръщението? Овеществената в писцините образности е свидетелство за практикуваните кръщелни литургии, което липсата на сведения от писмени извори превръща в единствено.

Изследването ще уплътни представите за функционирането на баптистериите, проследявайки археологическите свидетелства за прилагането на определен набор от ритуали.

Ясна перспектива за целите и научното приложение: история на изобразителното изкуство и архитектурата, археология и история, литургика
Актуалност: изследването на литургичното планиране е основен подход при изучаване на църковната архитектура
Работна програма: две години, разпределени за провеждане на анализ, формулиране на обобщения и изводи, за завършване на текста
Вид (жанр) на изследването: монографично изследване, представено в текстова част от приблизително 70 странци.
Материално-техническо обезпечаване: собствени средства
Перспективи за сътрудничество с други институции: Национален археологически институт и музей при БАН и някои археологически музеи в България
Перспективи за въвеждане на постигнатите резултати в публичността: участие с доклади в научни форуми, презентации пред студенти и докторанти, както и публикации в специализирани издания.