15 сеп 2021

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА ПО КОНКУРС

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по  Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и образование), професионално направление 8.3., обявен в ДВ бр. 32 / 16.04.2021 г. за нуждите на ИГ Музикална култура и информация, сектор Музика , с единствен кандидат доц. д-р Росица Славчева Драганова. На основание Глава трета, раздел IV, чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 5, т. 6 / 21.05.2021 г. и заповед № 289-РД от 28.05.2021 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури в състав:

 

 

 1. проф. д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, рецензия
 2. проф. д. н. Марияна Булева, ВТУ, рецензия
 3. проф. д. изк. Явор Конов, НБУ, рецензия
 4. проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ, становище
 5. проф. д. изк. Кристина Япова, ИИИзк, председател на НЖ, становище
 6. проф. д-р Полина Куюмджиева, АМТИИ, становище
 7. доц. д-р Стефка Венкова, ИИИзк, становище

 
доц. д-р Росица Драганова, научни публикации с резюмета
 
Рецензии и становища, английска версия

 1. rof. Elisaveta Valchinova-Chendova, DSc, Institute of Art Studies, review
 2. prof. Mariana Buleva, DSc, University of Veliko Turnovo, review
 3. prof. Yavor Konov, DSc, New Bulgarian University, review
 4. prof. Ivanka Vlaeva, PhD, Southwest University, Blagoevgrad, opinion
 5. prof. Kristina Yapova, DSc, Institute of Art Studies, chairman of the scientific jury, opinion
 6. prof. Polina Kuyumdzhieva. PhD, Academy of Music, Dance and Fine Arts, Plovdiv, opinion
 7. assoc. prof. Stefka Venkova, PhD, Institute of Art Studies, opinion