16 мар 2022

Ново периодично издание в областта на хуманитаристиката, културно-историческото и природно наследство

Buletin br1_2021-1Ново периодично издание в областта на хуманитаристиката и културно-историческото наследство „Бюлетин „НАСЛЕДСТВО БГ“ – Научни известия“ пускат от Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“. То ще излиза два пъти годишно в онлайн и печатен вариант, като електронният бюлетин вече е достъпен на https://www.nasledstvo.bg/. Главен редактор е проф. д-р Емануел Мутафов, директор на Института за изследване на изкуствата на БАН, а заместник-главен редактор – проф. дфн Оля Харизанова, Философски факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Текстовете в първия брой са били представени като доклади на Годишната научна конференция на Центъра за върхови постижения „Наследство БГ“, посветена на Международния ден за опазване на паметниците на културата (проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на Център за върхови постижения „Наследство БГ“, ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“). Тя се проведе на 28 и 29 юни 2021 г. в СУ „Св. Климент Охридски“. Предстои индексирането на първия брой на изданието в Web of Science.

nasledstvoЦентърът за върхови постижения „Наследство.бг“ се ръководи от Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (СУ), а партньори са още единадесет образователни и научни организации. В него са включени шест института на Българската академия на науките: Национален институт по геофизика, геодезия и география (НИГГГ), Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ), Институт за изследване на изкуствата (ИИИзк), Кирило-методиевски научен център (КМНЦ), Институт за балканистика с Център по тракология „Проф. Александър Фол“ (ИБЦТ) и Институт за литература (ИЛ). Основна цел на проекта е да се изгради съвременна инфраструктурата за научноизследователска и иновационна дейност в сферите на креативните и рекреативните индустрии.