23 дек 2022

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 60 / 29.07.2022 г.,с единствен кандидат гл. ас. д-р Теодора Емилова Стоилова-Дончева.
На основание Глава трета, раздел III, чл. 55 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 7, т. 2 от 09.09.2022 г. и заповед № 512-РД от 15.09.2022 г.  на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 1. проф. д-р Иван Драганов, НБУ, рецензия
 2. проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, ИИИзк, резензия
 3. доц. д-р Александър Донев, ИИИзк, становище
 4. проф. д. н. Божидар Манов, НАТФИЗ, становище
 5. доц. д-р Гергана Дончева, ИБЦТ, становище
 6. проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, становище
 7. проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, становище

гл. ас. д-р Теодора Стоилова-Дончева, научни публикации с резюмета 
Рецензии и становища, английска версия:

 1. Prof. Ivan Draganov, PhD, New Bulgarian University, review
 2. Prof. Ingeborg Bratoeva-Darakchieva, PhD, Institute of Art Studies, review
 3. Assoc. Prof. Alexander Donev, PhD, Institute of Art Studies, opinion
 4. Prof. Bozhidar Manov, DSc, National Academy of Theater and Film Arts, opinion
 5. Assoc. Prof. Gergana Doncheva, PhD, Institute of Balkan Sudies with a Center of trachology, opinion
 6. Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, Institute of Art Studies, opinion
 7. Prof. Radostina Neykova, PhD, Institute of Art Studies, opinion

Assist. Prof. Teodora Stoilova-Doncheva. PhD, scientific publications with abstracts (in Bulgarian)