9 яну 2023

Рецензии и становища по конкурс

за заемане на академичната длъжност доцент по Музикознание и музикално изкуство (история на популярната музика), 8.3., за нуждите на сектор  Музика, ИГ Музикална култура и информация , обявен в ДВ бр.65 / 12.08.2022 г., с единствен кандидат гл. ас. д-р Михаил Тодоров Луканов.
На основание Глава трета, раздел IV, чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 8, т. 3  / 30.09.2022 г. и заповед № 536-РД от 07.10.2022 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:

 
проф. д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, ИИИзк, рецензия
проф. д-р Иванка Влаева, ЮЗУ, рецензия
доц. д-р Ангел Заберски, НБУ, становище
проф. д-р Анда Палиева, НМА, становище
проф. д. н. Венцислав Димов, ИИИзк, становище
проф. д. н. Кристина Япова, ИИИзк, председател, становище
доц. д-р Миглена Ценова, ИИИзк, становище
 
гл. ас. д-р Михаил  Луканов, научни публикации с резюмета
 
Рецензии и становища, английска версия
 
Prof. Elisaveta Valchinova-Chendova, DSc,  Institute of Art Studies, review
Prof. Ivanka Vlaeva, PhD, Southwest University. review
Assoc. Prof. Angel Zaberski, PhD, New Bulgarian University, opinion
Prof. Anda Palieva, PhD, National Musical Academy, opinion
Prof. Kristina Yapova. DSc,  Institute of Art Studies,  chairman, opinion
Assoc. Prof. Miglena Tzenova. PhD,  Institute of Art Studies, opinion
Prof. Ventsislav Dimov, DSc, Institute of Art Studies, opinion

Asist. Prof. Mihail Lukanov. PhD,  scientific publications with abstract