10 яну 2023

Рецензии и становища по конкурс

за заемане на академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното изкуство), 8.4.,, за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 65 / 12.08.2022 г., с единствен кандидат доц. д-р Андроника Мартонова.
На основание Глава трета, раздел IV, чл. 62 от Правилника за прилагане на Закона за развитие на академичния състав в Република България и решение на Научния съвет на Института за изследване на изкуствата, протокол № 8, т. 4 / 30.09.2022 г. и заповед № 537-РД от 07.10.2022 г. на директора на ИИИзк е определено научно жури, което да проведе конкурса:
 
проф. д-р Красимир Андонов, НАТФИЗ, рецензия
проф. д-р Надежда Михайлова, ИИИзк, рецензия
проф. д-р Радостина Нейкова, ИИИзк, рецензия
доц. д-р Александър Донев, ИИИзк, становище
доц. д-р Искра Мандова, ВТУ, становище
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, ИИИзк, председател, становище
проф. д. н. Петя Александрова. НБУ, становище
 
доц. д-р Андроника Мартонова, научни публикации с резюмета
 
Рецензии и становища, английска версия
 
Prof. Krassimir Andonov, PhD, National Academy of Theater and Film Arts, review
Prof. Nadezhda Mihaylova, PhD, Institute of Art Studies, review
Prof. Radostina Neykova, PhD, Institute of Art Studies, review
Assoc. Prof. Alexander Donev, PhD, Institute of Art Studies, opinion
Assoc. Prof. Iskra Mandova, PhD. University of Veliko Turnovo, opinion
Prof. Joanna Spassova-Dikova, PhD, Institute of Art Studies, chairman, opinion
Prof. Petya Alexandrova, DSc, New Bulgarian University, opinion
 
Assoc. Prof. Andronika Martonova, scientific publications with abstracts