9 май 2023

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (история на българското кино: архиви и институции), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Екранни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 41 / 09.05.2023 г.).
 
Срок за подаване на документите 09.07.2023 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплома за придобита окс магистър
Диплома за придобита онс доктор / нс доктор на науките
Медицинско свидетелство.
За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността
Списък на публикациите
Списък на цитиранията
Справка за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 1а, ал. 2, както и справка за оригиналните научни приноси, към които се прилагат съответните доказателства (Нова – ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.)
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в ИИИзк, БАН (
ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.).

Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.