11 юли 2023

Конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент: по Театрознание и театрално изкуство (български театър), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Театър; по Музикознание и музикално изкуство (етномузикология), професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство, един, за нуждите на сектор Музика, ИГ Етномузикология; по Кинознание, киноизкуство и телевизия (съвременно кино: експериментални и алтернативни практики), професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство, един, за нуждите на сектор Екранни изкуства; по Изкуствознание и изобразителни изкуства, професионално направление 8.1. Теория на изкуствата (монументална живопис от поствизантийския период XV-XVII век), един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Средновековно и възрожденско изкуство; по Изкуствознание и изобразителни изкуства (галерийното дело в България), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата, един, за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско изкуство, всички със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 59 / 11.07.2023 г.).
 
Срок за подаване на документите 11.09.2023 г.
 
Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане до участие в конкурса
СV, европейски формат
Диплома за придобита окс магистър
Диплома за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на научните публикации
Списък на цитиранията, ако има такива
Справка (нова – ДВ, бр. 30 от 2018 г., в сила от 04.05.2018 г.) за изпълнение на минималните национални изисквания по чл. 2б, ал. 2 и 3, съответно на изискванията по чл. 2б, ал. 5, към която се прилагат необходимите доказателства, определени в този закон, в правилника за прилагането му и в Правилника на ИИИзк
Справка за изпълнение на изискванията на Приложение 2 на Правилника за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а. д. в ИИИзк, БАН (
ДВ, бр. 56 от 2018 г., в сила от 06.07.2018 г.).
 
Документи се приемат само по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата