14 авг 2023

КОНКУРС ЗА ПРИЕМ НА ДОКТОРАНТИ ЗА УЧЕБНАТА 2023 / 2024 Г.

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за прием на докторанти за учебната 2023 / 2024 г. в съответствие с Решение на МС № 441 / 22.06.2023 г., публикация в Държавен вестник и заповед № I-142 / 12.07.2023 г. на председателя на БАН.

Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 14.08.2023 г. до 13.10.2023 г. 
 
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:

 1. Молба до директора на Института за изследване на изкуствата, по приложения pdf образец  изтегли в word
 2. Автобиография, европейски формат
 3. Нотариално заверено копие от диплома с приложението за придобита окс магистър по специалността, за която кандидатства
 4. Кандидати с диплома от чуждестранно висше училище задължително представят удостоверение, издадено от НАЦИД, за признато висше образование
 5. Медицинско свидетелство
 6. Свидетeлство за съдимост
 7. Декларация по § 5 от Доп. разпоредби на ПМС 90 / 26.05.2000 г. изтегли pdf  изтегли в word
 8. Декларация за съгласие за обработка на лични данни изтегли pdf  изтегли в word
 9. Документ за платена такса 40 лв. за изпита по западен език в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. Плащане само по банков път! изтегли IBAN
 10. Документ за внесена в Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 40 лв. за изпита по специалността. Плащане само по банков път! изтегли IBAN Внесени такси не се връщат.
 11. Списък на публикациите, ако кандидатът има такива


Внимание! Образците в word формат могат да бъдат изтеглени само през Microsoft Edge!

Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса с уверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за окс магистър не по-нисък от много добър 4,50.
Кандидатите ще бъдат уведомени писмено за допускането / недопускането им до участие в конкурса до 20.10.2023 г.
Изпитите по специалността ще се проведат между 04.12.2023 и 08.12.2023 г., а по чужди езици от 11.12.2023 до 15.12.2023 г.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:

Теория на изкуствата / Изкуствознание и изобразителни изкуства, 8.1. (средновековно българско изкуство), 1 редовна бройка;
(монументално-декоративно изкуство от периода на НРБ), 1 редовна бройка

Музикално и танцово изкуство / Музикознание и музикално изкуство, 8.3.
(роли и изпълнители в съвременния музикален театър), 1 редовна бройка

Театрално и филмово изкуство / Кинознание, киноизкуство и телевизия, 1 редовна и 1 задочна бройка

Театрално и филмово изкуство / Театрознание и театрално изкуство (български театър), 1 редовна бройка.

Документи се приемат само в работните дни между 10:00 и 16:00 ч. по електронната поща на адрес stefanova.irena@yahoo.com.
Справки на тел. 0896 743 633, Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата.