2 окт 2023

ВЪТРЕШЕН КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Българско музикознание.
В конкурса могат да участват хабилитирани учени в трудовоправни отношения с Института, които представят концепция за развитието и издаването на списанието, касаеща съдържанието, формите на публикуване, финансирането и разпространението му.
 
СРОК ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА КОНЦЕПЦИИТЕ 1 ДЕКЕМВРИ 2023 Г.