16 окт 2023

ПОКАНА ЗА ПУБЛИКАЦИЯ В СПИСАНИЕ ПРОБЛЕМИ НА ИЗКУСТВОТО / ART STUDIES QUARTERLY, 2024, № 1

Редакционната колегия на списание Проблеми на изкуството/Art Studies Quarterly се обръща към потенциални автори да представят своите предложения за студии, статии и рецензии, които да бъдат публикувани в брой 1 на изданието за 2024 г. – „Античното изкуство. Връзки, модели, трансформации“.

Броят е посветен на античното изкуство от периода VI в. пр.Хр. – VI в. сл.Хр. Очакваме предложения за публикации, в които се изследват паметници от посочения период; контекста им на създаване и употреба; връзките между големите художествени центрове; обмена на идеи между народи и култури.  С удоволствие ще разгледаме публикации върху класическите изяви на античното изкуство в Гърция и Рим; също и такива, които дискутират влиянието на гръцкото и елинистическото изкуство върху художествените прояви в съседните региони; изследвания върху римското провинциално изкуство и неговата специфика в различните провинции; теми върху късноантичното изкуство, върху запазването и трансформацията на античните модели.

Поканата е насочена към български и чуждестранни изследователи на античното изкуство, история и археология. Приоритет ще бъде даден на оригинални текстове.

Заявки за участие се приемат до 20.10.2023 г., чрез изпращане на резюме (до 1000 знака) и кратка биографична справка (до 500 знака) до редакторите на броя:
доц. д-р Марина Колева – koleva_marina@yahoo.com
гл. ас. д-р Руслан Стойчев – ruslan.stoychev@gmail.com
или на имейл адреса на списанието – probleminaizkustvoto@gmail.com
 
Приетите за публикации текстове се обявяват до 27.10.2023 г. Завършените статии и студии, оформени според указанията за автори на списанието, следва да бъдат изпратени до 20.12.2023 г. Всички статии и студии подлежат на двойно, анонимно рецензиране.

Свали