21 дек 2023

Откриване на лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“ в Института за изследване на изкуствата – Българска академия на науките

На 19 декември в Института за изследване на изкуствата – БАН тържествено беше открита новата лаборатория „Интерактивна карта на изкуствата в България“, изградена и оборудвана по проект BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)“.
Официални гости на събитието бяха проф. дхн Георги Вайсилов, изпълнителен директор и ръководител на Изпълнителна агенция „Програма за образование“, проф. дфн Оля Харизанова, координатор на „Изграждане и развитие на ЦВП „Наследство БГ“, доц. д-р Елка Трайкова, научен секретар на направление „Културноисторическо наследство и национална идентичност“ в Българската академия на науките.
Събитието беше открито от директора на ИИИзк проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, след нейното слово проф. Оля Харизанова поздрави ИИИзк и екипа за успешно изпълнения проект и пожела успешна работа в лабораторията. Програмата продължи с модерирана от ръководителя на лабораторията проф. д-р Горица Найденова демонстрация на работата със специализираното оборудване, предвидено за цифровизация и дигитализация на различни носители от Архивите на ИИИзк: цифровизация на голямоформатни хартиени носители (архитектурни чертежи – Албена Захариева), цифровизация и първична звукообработка на теренна грамофонна грамофонна плоча (Алекс Нушев), цифровизация и етапи на дигитализация на теренна магнетофонна лента (д-р Мария Кумичин), и цифровизация на теренна кинолента и синхронизирането ѝ със звук от магнетофонна лента (д-р Ивайло Първанов). В края беше представен филм с откъси от вече цифровизирани теренни киноленти от Музикалнофолклорния архив на ИИИзк.
 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10