10 ное 2015

26.05.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по 05.08.02. Музикознание и музикално изкуство (средновековна музика), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.3. Музикално и танцово изкуство – един, за нуждите на сектор Музика, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 38/26.05.2015 г.)

Срок за подаване на документите 26 юли 2015 година.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):
Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите. *За заемане на а.д. доцент и списък на публикациите с резюмета за всяка, който се публикува на сайта заедно с рецензиите и становищата
Списък на цитиранията [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване, Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.