10 ное 2015

13.07.2015 КОНКУРС

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА ОБЯВЯВА КОНКУРС за прием на редовни и задочни докторанти за учебната 2015/2016 година (редовна сесия) в съответствие с Решение № 343 на Министерски съвет от 18.05.2015 г. и заповед І-114/18.06.2015 г. на председателя на БАН
 
Срок за подаване на документи за участие в конкурса от 17.08.2015 г. до 16.10.2015 г.
НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
1.       Молба, свободен текст, до директора на Института за изследване на изкуствата, в която кандидатите задължително посочват специалноста, за която кандидатстват и чуждия език, по който ще държат втория конкурсен изпит  Примерна молба
2.       Автобиография, европейски формат
3.       Нотариално заверено копие от диплом с приложението за придобита образователно-квалификационна степен  магистър 
4.       Удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище
5.       Медицинско свидетелство
6.       Свидетeлство за съдимост
7.       Фактура (или копие) за платена  такса 30 лв. в Центъра за обучение при БАН, бул. Цариградско шосе 125, бл. 26 Б. (Таксата не зависи от броя на конкурсите, в които участват кандидатите).
8.       Квитанция за внесена в касата на Института за изследване на изкуствата, ул. Кракра 21, такса от 30 лева за полагане на кандидат докторантски изпит по специалността.  (Внесени такси не се връщат).
9.       Списък на публикациите, ако имат такива
10.   Други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област
Кандидатите без дипломи  могат да участват в конкурса суверение от висшето училище за завършено образование, в което задължително се посочва средния успех от следването и оценката от защита на дипломната работа или от положения държавен изпит. До участие в конкурса се допускат кандидати с общ успех от дипломата за о.к.с. магистър не по-нисък от много добър 4,50.
 
До 26.10.2015 г. кандидатите се уведомяват писмено за допускането / недопускането им до конкурса.
Изпитите по специалносттаще се проведат от 30.11.2015 до 04.12.2015 година, а по чужди езици от 14.12.2015 до 18.12.2015 година.
Успешно издържали конкурсните изпити са кандидатите, получили оценка от изпита по специалността минимум много добър 4,50 и по западен език не по-малко от добър 4,00.
 
СПИСЪК НА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ:
–    Теория и история на архитектурата
1 редовна бройка по архитектура на сградите, конструкции, съоръжения и детайли
–    Театрознание и театрално изкуство
1 редовна бройка по съвременни театрални форми
–    Музикознание и музикално изкуство
1 редовна бройка по балетознание
–    Кинознание, киноизкуство и телевизия
1 редовна бройка по теоретичен анализ на структурообразуващите компоненти в екранния език
1 задочна бройка по теоретичен анализ на визуалните компоненти в екранния език
 
За справки и подаване на документи Ирена Стефанова, отдел Административно олбслужване на Института за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21,тел. 029442414, 024890094, 024890095, stefanova.irena@yahoo.com,phd@artstudies.bg