10 ное 2015

18.08.2015 КОНКУРС

Институтът за изследване на изкуствата при БАН обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по 05.08.03. Кинознание, киноизкуство и телевизия (телевизионно изкуство), област на висше образование 8. Изкуства, професионално направление 8.4. Театрално и филмово изкуство – един, за нуждите на сектор Екранни изкуства, със срок 2 месеца от обнародване на обявата в Държавен вестник (бр. 63/18.08.2015 г.)

Срок за подаване на документите 18 октомври 2015 година
.

Необходими документи (ЗРАСРБ, чл. 19):

Молба за допускане
СV, европейски формат
Диплом за придобита окс магистър
Диплом за придобита онс доктор
Медицинско свидетелство. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Свидетелство за съдимост. За кандидатите, които са служители на БАН, не се изисква [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]
Удостоверение за стаж по специалността, ако има такъв
Списък на публикациите.
Списък на цитиранията, ако има такива [Правилник за условията и реда за придобиване на н. с. и за заемане на а.д. в БАН, гл. трета, чл. 11 (3)]

Документи се приемат от Ирена Стефанова, отдел Административно обслужване,Институт за изследване на изкуствата, София, ул. Кракра 21, тел. 029442414, 024890094,024890095.