22 юни 2019

Подгумерският манастир Св. Димитър – история, архитектура, живопис

Автор гл. ас. д-р Майя Захариева от сектор Изобразителни изкуства

Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г.


Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ

1. Анализ на степента на проученост на изследвания обект
Подгумерският манастирът „Св. Димитър” се намира в околностите на село Подгумер, Софийско. Днес той е част от „Дом № 6 за възрастни хора с умствена изостаналост”. Споменаван е многократно в научната литература, като повечето от публикациите са свързани с неговото състояние и архитектурни особености.
Единственото по-цялостно изследване, разглеждащо датировката и съхранената живопис от XVI в., е статията на Георги Геров „Новоразкрити стенописи от XVI в. в Подгумерския манстир”.
2. Определяне на научната новост по отношение на информация (нови документи), факти, идеи, концепции, методология.
Изследването ще проучи:
• Съхранените данни свързани с историята на манастира.
• Предвижда да бъдат описани и анализирани всички запазени живописни фрагменти от манастирската църква „Св. Димитър”.
3. Цели и научно приложение
Първата цел на изследването е да бъде документирана и описана съхранената живопис от църквата „Св. Димитър” в Подгумерския манастир.
Втората главна цел е да бъдат събрани и проучени различни материали, които да дадат повече сведения за историята на манастира от XIX и XX в.
Трета цел е да се потърси, доколкото е възможно, връзка на съхранените живописни фрагменти с други паметници от Балканския полуостров.
4. Актуалност в контекста на дисциплината
Подгумерският манастир „Св. Димитър” е слабо проучен, а състоянието на манастирската църква е аварийно. Плановата задача ще документира и ще се опита да изследва всички етапи на изграждане и изписване на храма и манастирския комплекс преди той да бъде безвъзвратно загубен.