5 юли 2021

Събират се заявки за международната конференция Изкуствоведски четения 2022 с тема „ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО“

Събират се заявки за международната конференция Изкуствоведски четения 2022, която тази година ще се проведе под наслов „ИЗКУСТВО И ОБЩЕСТВО“.

С предложената тема изследователските усилия се фокусират основно върху проблемите, свързани със социални, политически и идеологически феномени, които рефлектират в изкуството. Стремежът на организаторите е този дискурс да бъде разгледан отново в различни негови аспекти, като например връзката между художествения образ и реципиента, между поръчката и реализацията на произведението, както и взаимовлиянията на социалното и естетическото.

Основните теми, които очертават обхвата на конференцията, са:

– рефлексии на социалните условия върху изкуството;
– образ и реципиент – реципиент и образ;-
власт, вкусове и поръчки;
– идеологически аспекти на художественото внушение;
– социализация чрез изкуство;
– социални идеологеми в изкуството;
– изкуство на малцинствата;
– изкуството като „хранилище“ на колективната памет;
– изкуството като комуникация между различни общества;
– изкуството като катализатор на социални промени;
– артистични общности;
– социален статус на твореца и пр.

Конференцията ще се проведе от 18 до 20 април, 2022 г. в Институт за изследване на изкуствата, ул. „Кракра” 21.

Краен срок за резюмета и автобиографии: 1 септември 2021 г.
 
С поканите и изискванията на конференцията можете да се запознаете тук:
Модул „Старо изкуство“
Модул „Ново изкуство“