1 апр 2024

Влияния от китайски и японски разбирания за свързаността между музиката и природата в произведения от композитора Асен Аврамов

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика

Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ 

Изконна е корелацията музика – природа за китайската и японската мисъл, а свидетелства за тази „свързаност“ се откриват в най-ранни китайски и японски писмени паметници[i]. Примерите са многобройни, ще изброя само някои: първият звук възниква като следствие от магическото сливане между небето и земята; музикалните изпълнения могат да бъдат чути благодарение на елемента „въздух“ и по-конкретно на осем „звучащи ветрове“, които се възприемат като среда, пренасяща звуковите вълни до всички посоки на света; дванайсеттоновият звукоред „Шъ-ър лю“ е създаден по подобие на птичата песен на двойка феникси; всяка от степените на пентатоничния звукоред „У шън-ин дзие“ съответства на един от петте природни елемента[ii]. Както показаха резултатите от проведените две последователни изследвания върху рецепцията на представления на японски традиционен театър и на китайска традиционна опера в България[iii], именно вследствие на процесите на рецепция на китайска и японска традиционна музика (и театър) у нас се достига до създаването на произведения от български композитори, вдъхновени от опознаването на изкуствата и културата на Япония и Китай. Докато редица български композитори, сред които Георги Златев-Черкин, Владимир Панчев, Румен Цонев, Георги Арнаудов и други, създават произведения, вдъхновени от китайската или японската култура, без в творчеството им да се обособява цялостна тенденция за свързаност между музика и природа, то в творчеството на един български композитор – Асен Аврамов – тази тенденция на корелация между музика и природа е откроима, фундаментална, целенасочено градена, произхождаща от философско-естетическия светоглед на композитора. Тази тенденция се превръща в основополагаща, емблематична за стила на Аврамов. Цитираните характеристики, в съчетание с научната новост, за която свидетелства обстоятелството, че в българското (и световното) музикознание все още не са осъществявани обстойни изследвания, посветени на Аврамов[iv], аргументират избора на тема (и обект) на предлагания проект: „Влияния от китайски и японски разбирания за свързаността между музиката и природата в произведения от композитора Асен Аврамов“.
Безспорна е нуждата да се отговори на следните изследователски въпроси:

  1. Кое провокира интересите на Аврамов към китайски и японски разбирания за свързаност между музика и природа?
  2. Как Аврамов тълкува китайски и японски идеи за свързаност между музика и природа?
  3. Как китайски и японски концепции за корелация между природа и музика придобиват основополагащ смисъл за композиторските търсения на Аврамов?
  4. Доколко влияния от китайски и японски разбирания за свързаност между музика и природа водят до цялостни тенденции в композиторския стил на Аврамов?
  5. По какъв начин той интерпретира китайски разбирания за петте природни елемента, за значенията, влагани в числото пет (5) в музиката (например при пентатоничния звукоред и пр.)?
  6. По какъв начин концепцията за петте елемента присъства в творчеството на Аврамов дори на веществено, материално ниво?
  7. По какъв начин звученето на различни природни материали – като „дърво“, „кожа“, „хартия“, „пясък“, „вода“ и т.н. допринася за въздействието на изпълненията на творби от Аврамов, придава допълнителни усещания, включително сетивни, сред слушателите, и зрителите?

8. По какъв начин „вятърът“ (част от елемента „въздух“), а според китайските схващания и изначална звукова среда за разпространение на музикалните звуци, е интерпретиран на различни нива в творчеството на Аврамов?
9. Доколко човешкият глас е третиран като средство за пресъздаване на „вятър“ и като енергетична среда (ци), „одухотворяваща“ музикалните звуци?
10. По какъв начин е представен елементът „вода“ в произведения от Аврамов?
11. Какво е отношението на композитора към покоя, внушен от реалното звучене на японски реки?
12. Доколко китайски концепции за „съвършен покой“ и японските идеи за „пауза“, тишина, дзен, относими към разбирания за музиката и природата, се интерпретират в произведения от Аврамов?
13. Употребата на китайски и японски ладове обвързва ли се с пресъздаването на природни обекти и феномени, сезони от годишния цикъл и пр.?
14. В допълнение, по какъв начин се интерпретират компоненти (включително свързани с природата) от японския традиционен театър (Бунраку, Но, Кабуки) в творби от Аврамов?
Обектът на изследване съвпада с темата на предлагания проект. Целта на е да се проучи как композиторът Асен Аврамов интерпретира и прилага в свои произведения китайски и японски  концепции за свързаност между музика и природа. Предмети на изследване ще бъдат: китайски и японски разбирания за свързаността между музиката и природата; индивидуалното тълкувание на китайски и японски разбирания за свързаност между музиката и природата в осем обширни произведения от композитора Асен Аврамов. Основните задачи обхващат изясняване на вече поставените изследователски въпроси, както и концептуален и музикалнотеоретичен анализ на следните осем композиции: 1. Музика към театралната пиеса Сънят на Одисей (1997); 2. Музика (и звукозаписна концепция) към радиопиесата Атолът / The Atoll (1999)[v]; 3. Музика към пиесата Роден във Ветил (2002)[vi]; 4. Невидимата форма на нещата/形·隐/Air (2018–2019, за китайски традиционни музикални инструменти)[vii]; 5. Музика към пиесата Принцът на морето и принцът на земята / The Prince of the Sea and the Prince of the Earth (2019)[viii] (за виолончело, традиционни инструменти и пиано или друг клавишен инструмент[ix]); 6. В тишината / In silence/ Συµφωνίες (2021) – многочастно произведение за клавирния квинтет MYXD[x]; 7. Процесия на звука (2022)[xi]; 8. Вятърът между клоните / Branches Whisper in the Wind (2023) за инструментален ансамбъл от японския духов музикален инструмент шякухачи и ударни инструменти, сред които китайските традиционни музикални инструменти бандзи, луо и др.[xii]
Предлаганият проект ще бъде разработен като монографичен труд със следната структура: увод, два основни раздела, заключение, приложения и библиография. Осмислянето на подходи на Аврамов към китайски и японски разбирания за корелация между музика и природа налага в първия раздел от изследването да бъдат представени автентични китайски и японски концепции за свързаност между музика и природа (в писмени паметници от V–IV в. пр.н.е. – VII в. сл.н.е.). Ще бъдат тълкувани и музикологични и други изследвания от китайски, японски, европейски и други автори (публикувани през XX и XXI в.), в които се разглежда идеалът за подобна корелация, доставящ висша естетическа наслада[xiii]. Вторият раздел ще съдържа детайлен анализ – концептуален, музикалнотеоретичен и т.н. на споменатите осем произведения от Аврамов; ще бъде очертана и изведена тенденцията за взаимовръзката между музика и природа в неговото творчество. Ще бъде проучено и дали в процеса на творческата интеграция на китайски и японски музикални инструменти, техники на изпълнение, ладове и прочее Аврамов достига до новаторски композиционни похвати и други достижения. Библиографията обхваща научни монографии, студии, статии и др. на минимум шестнайсет (16) езика, между които китайски, японски и български език[xiv]. Ще бъдат приложени изследователски методи, сред които: теоретичен, сравнителен, естетически, исторически и пр. Резултатите от проекта ще бъдат представяни на научни форуми и публикувани като научни студии и статии. Срок на изпълнение: 3 години.

 


[i] Свидетелства за подобна свързаност се откриват в най-ранните китайски и японски писмени паметници: Луню《論語》(Опростено изписване: 《论语》) (или Беседи и разсъждения, Беседи и размисли, Беседи и изречения и пр.) от V–IV в. пр.н.е. – основен източник, съхраняващ мисли на Конфуций и най-близките му ученици; Лиедзъ 《列子》(или [Трактат] на учителя Лие) от III в. пр.н.е. – даоистки текст от Лие Юкоу; Лидзи 《禮記》(Опростено изписване: 《礼记》) (или Записки за ритуалите/нормите на поведение, Книга на благочестието и др.) от III–II в. пр.н.е. – трактат с конфуциански текстове от различни автори; Уънсин дяолун 《文心雕龍》(опростено изписване:《文心雕龙》) (Литературното съзнание и извайването на дракони[i] или Сърце на словесността и ваяние на дракони) – трактат от IV–V в. сл.н.е. от теоретика на китайската литература Лиу Сие (Shestakov (1967): Музыкальная эстетика стран Востока. Памятники музыкально-эстетической мысли [Muzykal’naja jestetika stran Vostoka. Pamjatniki muzykal’no-jesteticheskoj mysli]. Leningrad; Confucius (2006): Лун юй [The Analects]. Sofia; Confucius (2007): Беседи и размисли [The Analects]. Sofia; Karastoychev (2012): Поетика [Poetics]. – In: Belivanova, B., Comp. and Ed. Средновековна китайска литература. Христоматия. Първа част [Srednovekovna kitayski literatura. Hristomatiya. Parva chast]. Veliko Tarnovo; Osnovni ponyatiya (2017; 2020): 中華思想文化術語. Основни понятия в китайската мисъл и култура [Osnovni ponyatiya v kitayskata missal I kultura; Key Concepts in Chinese Thought and Culture]. Book 1; Book 5. Sofia); Коджики 「古事記」– японски писмен паметник, създаден през 712 г., Нихоншооки 「日本書紀」или Нихонги 「日本紀」– японски писмен паметник, създаден през 720 г., и др. (Nihon Shoki (1997): Нихон сёки [Nihon Shoki]. Vol. 1 [I–XVI]. Sankt Peterburg; Вж. Kojiki (2017): Кодзики. [Записи о деяниях древности. Свиток 1-й. Мифы. Studydoc. Available at: http://studydoc.ru/doc/2080889/kodziki–osnovnoj-tekst–perevod-e.m.-pinus-glava-1-kogda (Accessed: 31 May 2017). Свидетелства за свързаността между музиката и природата се откриват и в авторска художествена литература, например в Генджи Моногатари「源氏物語」(или Сказание за Генджи, Приказка за Генджи), многотомно съчинение от XI век от японската писателка Мурасаки Шикибу, в което свързаността между музиката и природата по време на различни музикални изпълнения е представена като доставяща висша естетическа наслада.
[ii] Споменатите феномени се представят в конфуцианския трактат Лю шъ Чун-Циу от III в. пр.н.е.
[iii] Tzenova: (2020): Рецепция на представления на японски традиционен театър в България; (2024): Рецепция на представленията на китайска традиционна опера в България.
[iv] Съществуват радиопредавания; кратки отзиви и др., посветени на Аврамов (Decheva (1997): Когато тръгнеш нявга за Итака, моли се пътят ти да е далечен [Kogato tragnesh nyavga za Itaka, moli se patyat ti da e dalechen]. – In: Kultura, No. 44; Manolova (2020): Изплъзващият се дъх на античността като провокация за аудио. – BNR, 20 May. Available at: Изплъзващият се дъх на античността като провокация за аудио – Радиотеатър (bnr.bg) (Accssed: 23 February 2024); Docheva (2021): Kriti`en pogled: Kym repertoara… – Vapreki.com. Available at: ВЪПРЕКИ (xn--b1agjhxg2e.com) (Accessed: 23 February 2024); Kamenova (2022): Асен Аврамов: В театъра всеки звук се превръща в персонаж. – In: Homo Ludens, No. 25; DanovaDamyanova (2023): Епос за любов и раздяла. – Art Platform. Available at: Епос за любов и раздяла – Платформа за изкуства (artstudies.bg) (Accessed: 23 February 2024); и др.). Аврамов е „композитор във фокус“ в 54-ти Международен фестивал Софийски музикални седмици през 2023 г.
[v] В първите две произведения (за актьори и ударни инсрументи), носители на национални и международни отличия, се откриват ранни търсения на композитора върху „свързаността“ между природата и музиката. (Режисурата е на Явор Гърдев.)
[vi] В пиесата (по текстове от Ани Илков, Георги Господинов и Калин Янакиев, реж. Иван Добчев) „вятърът“ е пресъздаден с помощта на глисанди, изпълнени с маркуч. Отново се откроява звучността на течаща вода и река. Наподобен е тембърът на китайския традиционен инструмент бандзи.
[vii] С планирана премиера за 1 юли 2020 г., отменена поради пандемията; торбата е написана след творческа експедиция на Аврамов в Китай през 2018 г.
[viii] Творбата (с автор на пиесата и режисьор – Елена Панайотова), интегрираща елементи от няколко разновидности на японския традиционен театър – Бунраку, Сарукура и Бунянингьоо, чертае пресичащи се линии с българската и в определени аспекти, включително музикални – със старогръцката култура. Пиесата е създадена специално за форума Пловдив: европейска столица на културата 2019, реализирана от Държавен куклен театър – Пловдив съвместно с японски майстори, български музиканти и др.
[ix] Пианото би могло да се замести от хармониум, малък орган, челеста или акордеон (Кореспонденция с Аврамов, 2024).
[x] В една от частите, озаглавена Чаена церемония, в музикалната тъкан целенасочено е вплетена и откроима звучността на две японски реки; творчески е интерпретирана и японската идея за „паузата“ (ма), предхождаща и следваща появата на „звука“ (ото).
[xi] В тъканта на творбата са вплетени звучности на „птичи песни, течащи води, повеи на вятър, тракане на сухи клони, въздишки и т.н.“; създадена е като „звукова инсталация“, съпътстваща изложбата „Преминаване – траектории на времето“ на художника Станислав Памукчиев (2022). Музиката, чиято продължителност е осем (8) часа, в началото напомня утро, около 10 ч., утринните звучност е „висока, бистра, лека“, а с приближаването към своеобразния край на деня, около 18 ч., става все „по-тъмна и мрачна“.
[xii] Премиерата на произведението е в рамките на форума Софийски музикални седмици през 2023 г.
[xiii] Вж. напр. Tsuge (1981): Symbolic Techniques in Japanese Koto-kumiuta. – In: Asian Music, Vol. 12, No. 2: 109–123; Gvozdevskaya (2007): Метафизика Востока в японском традиционном музыкальном мышлении [Metafizika Vostoka v yaponskom traditsionnom muzykal’nom myshlenii]. – In: Ориентиры… [Orientiry…], No. 4: 186–197; Kapuscinski et Rose (2012): Le temps et le timbre dans la musique de Gagaku. Paris.
[xiv] Както и: разговори и кореспонденция (инициирани от автора на предлагания проект) с Асен Аврамов, както и с български изпълнители и постановчици; партитури; бележки на композитора; звукозаписи и видеозаписи от концертни интерпретации; други звукови файлове. У нас композиторът и музикален педагог проф. Георги Златев-Черкин осъществява обстойна рецензия върху представления от китайската традиционна опера Чуандзю: Изкуството на Съчуанската музикална драма (1959). Рецензия за представления на театър Пук – пазител на традициите Бунраку и Сарукура от японския традиционен театър, пише Дойчина Синигерска (1976). Проф. Снежина Панова, театрален историк, е автор на ярка рецензия за представления от театър Но у нас през 1982 г. Музикологът доц. Киприана Беливанова пише рецензията: Артистично обаяние. Гостуване на КИТАЙСКА НАЦИОНАЛНА ОПЕРА в София (1987). В българското театрознание публикации, свързани с представления на японски традиционен театър, осъществява проф. д.н. Ромео Попилиев: напр. Люлеещата се стая. Трупа „Хан Майм Кобо“ – Япония (1987: 6). Проф. д.н. Бойка Цигова, литературовед и дългогодишен изследовател на японския език и култура, разглежда аспекти от сценичното изкуство Но в свои по-обхватни публикации, сред които: Дзен естетика и японската художествена традиция (1988), Дзен и традиционните японски изкуства (2014) и мн. др.; вж. и Естетика с образ на цвете (2000). Проф. Цигова е автор и на хабилитационен труд, свързан с рецепция на японска литература у нас: Японската литература в България. Рецепция и превод (1997). Николай Йорданов, театровед, организатор на форуми, в които се представят представления от китайската традиционна опера, в студия, озаглавена Драматургичната ремарка и театралният контекст, публикувана в сп. Проблеми на изкуството (1998, No. 2: 18–27), изследва „китайски текстове за театър“ от XIII – XIV творби от театър Но, Кабуки, японски куклен театър. Н. Йорданов отбелязва, че Карел Бушак, учен от Пражкия лингвистичен кръг, отказва да възприеме текстовете за китайски театър като „драматични“, а като „синтез от проза, стихове и песни“. Н. Йорданов изследва и проблеми, свързани с „исторически употреби на понятието постановка“ (2015). Проф. д-р Иванка Влаева, музиколог и културолог, осъществява многобройни и обстойни публикации върху музикалните култури на различни азиатски държави, включително на Япония и Китай, автор е на монографиите Музика по пътя на коприната. Теоретични, исторически и етномузикологически студии (2009) и Музиката в глобалния свят. (Отражение в българското образование) (2016), както и на редица други изследвания, публикувани от 2000 г. насам. Доц. д-р Миглена Ценова, музиколог, изследва музикалната система и музикалния инструментариум на Китай (1997 и др.) и Япония (2017а и др.); осъществява десетки публикации върху Пекинската опера Дзиндзю, театър Кабуки и много други изследвания върху музиката и театъра на Китай и Япония, включително върху рецепцията на отделни представления, излезли от печат между 2004 и 2024 г. Публикации от проф. д-р Андроника Мартонова върху киното на държавите от Южна, Източна и Югоизточна Азия (ЮИЮА) също са важни за настоящото изследване и за рецепцията на представления от японския традиционен театър и китайската традиционна опера в България, тъй като тези публикации често обхващат аспекти от театъра и музиката на изследваните държави; проучват разпространението у нас на филми от тези държави и тяхната рецепция в България: вж. монографиите Йероглифът на киното (2007) и Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино. Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд (2021), както и публикуваните студии и статии Забравената лента: из архивите и историята на българо-китайския документален филм „С песен по Китай“ (1955) (2015), По следите на Хиса Ота и японизма – в европейското културно пространство на ранния XX в. (2016), Ханако: една Кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на ХХ в. (2019),  Наративът за китайците: визуални стратегии и скрити гласове (2020)[xiv] и мн. др. (Тук би могло да се добави, че връзките между музиката, театъра и киното в Китай и Япония са същностни.) Проф. Калина Стефанова, театровед и театрален критик, публикува свои впечатления от представления на японски традиционен театър и китайска традиционна опера, придобити съответно в Япония през 2006 (2012a) и 2010 г. (2012b) и в Китай през 2011 г. (2012c). Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, театровед, проучва аспекти от театъра на други държави от ЮИЮА и го съотнася с българска култура (2010; 2012; 2017 и др.); проф. Спасова-Дикова представя и изследвания върху нематериалното световно културно наследство, част от което е например Пекинската опера Дзиндзю, разработвани в институти от системата на БАН (2021). Дисертация, вдъхновена от представление в София, обхващащо елементи от китайската традиционна опера Юедзю, пише д-р Вяра Димитрова: Музикалната сцена – пространство за реализация на хора със специални нужди. Съвременни педагогически аспекти на проблема (2013). Доц. Асен Терзиев, театровед, театрален критик, организатор на форуми, в които се представя китайска традиционна опера, осъществява две публикации върху представлението Невидими № 2: Фу, реализирано от изцяло български постановъчен и изпълнителски екип, в което са интегрирани елементи, създаващи асоциации с Пекинската опера Дзиндзю (2013a; 2013b). Братислав Иванов, автор на учебни материали по японски език и публикации върху различни аспекти от културата на Япония, отделя внимание върху театър Но, Кабуки, Бунраку и др. в свои по-обхватни публикации: вж. напр. Японската религия (2014), История на Япония (2016) и мн. др. Проф. д.н. Камелия Николова, театровед и театрален критик, изследва представление от китайската традиционна опера Хуейдзю, пряк предшественик на Дзиндзю, в публикацията Международен театрален фестивал „Варненско лято“: среща на различни театрални гласове (2017). В свои монографични изследвания проф. Николова разглежда проблеми, свързани с „рецептивни стратегии“, зрителска рецепция, критическа рецепция и др. (вж. напр. 2003; 2004). Проф. д.н. Българският композитор проф. Георги Арнаудов публикува два пътеписа, свързани с негови посещения в Китай и с проучвания върху китайска музикална култура и музикален инструментариум (2018а; 2018b). Сред рецензиите и представянето у нас на представления, свързани с двете азиатски държави, следва да се спомене и публикацията 13 езика (2020). Доц. д-р Искра Мандова, китайски филолог, осъществява изследване върху китайската традиционна опера Кунцю: Традиционната Kунчю опера – развитие, характеристика и символика на образите (2021). Диен Ютин, Ванг Йе и Ли Мингхуей, китайски докторанти, разработват и защитават дисертации върху аспекти от китайската традиционна опера в български академии по изкуства под научното ръководство на български педагози (2020 и 2022); Тодор Вълев, млад български изследовател, осъществява публикация, обхващаща аспекти от китайската традиционна опера (2023). Вж. Zlatev-Cherkin (1959): Изкуството на Съчуанската музикална драма [The Art of Sichuan Music Drama]. – Култура [Kultura], № 48, 28 November: 6; Sinigerska (1976): Самобитност и новаторство. Куклен театър „Пук“ в София [Samobitnost i novatorstvo. Kuklen teatar Puk v Sofia]. – Култура [Kultura], No. 44, 30 October: 4; Panova (1982): Театър «НО» – Япония [Teatar „NO“ – Yaponiya]. – Култура [Kultura], No. 27, 2 July: 7; Popiliev (1987): „Люлеещата се стая. Трупа „Хан Майм Кобо“ – Япония [Lyuleeshtata se staya. Trupa Han Maym Kobo – Yaponiya]. – Kултура [Kultura], No. 41, 9 October: 6; Tsigova (1988): Дзен естетиката и японската художествена традиция [Zen estetikata i yaponskata hudozhestvena traditsiya]. Sofia; Tsigova: (2000): Естетика с образ на цвете. (Встъпителна студия). – In: Zeami Motokiyo. Фушикаден. Напътствия за цветето в НО [Fushkaden. Napatstviya za tsveteto v NO]. Sofia: 11–76; (2014): Дзен и традиционните японски изкуства [Zen i traditsionnite yaponski izkustva]. Sofia; Yordanov: (1998): Драматургичната ремарка и театралният контекст. – Art Studies Quaterly, No. 2: 18–27; (2015): Yordanov, N. Исторически употреби на понятието постановка. – В: Homo Ludens, 2015, № 18. Available at: http://homoludens.bg/articles/istoricheski-upotrebi-na-poniatieto-postanovka/ (Accessed: 11 September 2023); Tzenova (1997): Мит, Космос, Ритуал в музикалната система и музикалния инструментариум на Древен Китай [Myth, Cosmos, Ritual in the Musical System and Musical Instruments of Ancient China]. Дипломна работа. Ръкопис) [A Diploma/Thesis Work (for Bachelor’s degree). Manuscript]. Sofia (NMA); Tzenova-Nusheva: (2009): Пекинският оперен оркестър: инструментариум, митологични и исторически ракурси [The Peking Opera Orchestra: Instruments, Mythological and Historical Aspects]. – In: Млад научен форум за музика и танц [Young Scientific Forum for Music and Dance], Vol. 3: 27–41; (2010a): Древнокитайски концепции за музиката (юе 乐 yuè) – проекции в Пекинската опера (Дзин дзю 京剧 jīng jù) [Ancient Chinese Conceptions of Music (乐 Yuè) – Projections in Peking Opera (京剧 Jīng jù)]. – In: Млад научен форум за музика и танц [Young Scientific Forum for Music and Dance], Vol. 4: 227–249; (2010b): Пекинската опера дзин дзю 京剧 [The Peking Opera Jing ju 京剧]. Sofia; (2017a): Японски разбирания за музиката и проявлението им в театър Кабуки (歌舞伎). Влияние на дзен (禅) върху японската традиционна музика и върху театър Кабуки [Japanese Understandings On Music and Their Manifestation in Kabuki Theatre (歌舞伎). The Influence of Zen (禅) on Japanese Traditional Music and on Kabuki Theatre]. – In: Музикални хоризонти [Musical Horizons], No. 6: 16–22; (2017b): Музикални и символни аспекти в японския традиционен театър Кабуки (歌舞伎) [Musical and Symbolic Aspects of Japanese Traditional Kabuki theatre (歌舞伎)]. [Научен проект; Research Project]: 1–242; и др. (за по-подробна информация вж.: Miglena Tzenova. Research. – Available at: Miglena Tzenova | Institute of Art Studies – Bulgarian Academy of Sciences – Academia.edu. Accessed: 18 February 2024); Vlaeva: (2000): Идеята за музикалното в някои култури на Азия през първата половина на XX век [Ideyata za muzikalnoto v nyakoi kultura na Aziya prez parvata polovina na XX vek]. – In: XX научна конференция на преподавателите по история на музиката [XX nauchna konferentsiya na prepodavatelite po istoriya na muzikata (Varna)]: 52–61; (2003): Музиката на Азия като импулс за творчество в Европа и Америка – пътят към Индия или подстъпите към World Music [Muzikata na Aziya kato impuls za tvorchestvo v Evropa I Amerika – Patyat kam India ili podstapite kam World Music]: 64–82; (2004): Понятието текст в контекста на музикалната култура [The Concept of Text in the Context of Musical Culture]. – In: Нови идеи в музикознанието [New Ideas in musicology (Sofia: UBC)]: 116–130; (2005): За класическата музика в контекста на някои азиатски култури – през призмата на образователния процес [On Classical Music in the Context of Some Asian Cultures – In the Light of the Education Process]: 166–172; (2007): Глобалният свят и музикалната терминология [Globalniyat svyat i muzikalnata terminologiya]. – In: Изкуствоведски четения [Art Readings]: 171–178; (2009): Музика по пътя към коприната (теоретични, исторически и етномузикологически студии) [Music Along the Silk Road (Theoretical, Historical and Ethnomusicological Studies)]. Sofia; (2016): Музиката в глобалния свят. (Отражение в българското образование) [Music in the Global World (Reflections in the Bulgarian Education)]. Sofia; Nikolova: (2003): Рецептивни стратегии на модерната европейска драма в афиша на Народния театър през сезона 1918–1919 г. [Retseptivni strategii na modernata evropeyska drama v afisha na Narodniya teatar prez sezona 1918 1919 g.]. – Homo Ludens, No. 6–7; (2004): Модерната европейска драма в Народния театър. Между двете световни войни [The modern European drama in the National Theater between the two world wars]. Sofia; (2013): Театралното събитие на 2013 [Teatralnoto sabitie na 2013]. Анкета [Anquette]. – Литературен вестник [Literaturen vestnik], No. 42: 10–12; (2017): 25. Международен театрален фестивал „Варненско лято“: среща на различни театрални гласове [The 25th Edition of Varna Summer International Theatre Festival: Gathering a variety of theatre voices]. – Платформа за изкуства [Art Platform], 11 July. Available at: 25. Международен театрален фестивал „Варненско лято“: среща на различни театрални гласове – Платформа за изкуства (artstudies.bg) (Accessed: 25 December 2023); Màrtonova: (2007): Йероглифът на киното [The hieroglyph of cinema]. Sofia; (2021): Между миграция и уседналост: екзотичният друг и новото българско кино. Към културологичните полета на идентичността, различието и дискурса Свой/Чужд [Between Migration and Settledness: The Exotic Other and The New Bulgarian Cinema (Towards the Culturological Fields of Identity, Difference and the Self/Other Discourse)]. Sofia; (2015): Забравената лента: из архивите и историята на българо-китайския документален филм „С песен по Китай“ (1955) [The Forgotten Film Reel: Across The Archives and the History of Bulgarian-Chinese Documentary “With a Song in China” (1955)]. – In: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните между Централна и Източна Европа [Diplomatic, economic and cultural relations between China and the countries between Central and Eastern Europe (Veliko Tarnovo)]: 96–112; (2016): По следите на Хиса Ота и японизма – в европейското културно пространство на ранния XX в. [Po sledite na Hisa Ota i yaponizma – v evropeyskoto kulturno prostranstvo na ranniya 20 v.]. – In: Stefanov, Nako, Comp. and Ed. Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2015 [Azia i Svetat – vzaimootnosheniya i vzaimodeystviya – 2015]. Sofia: 75–82; (2019): Ханако: една Кабуки актриса из България и Трансилвания в началото на ХХ в. [Hanako: A Kabuki Actress Across Bulgaria and Transylvania at the Beginning of the 20th Century]. – In: Societas Classica, No. 1: 141–162; (2020): Наративът за китайците: визуални стратегии и скрити гласове [The Narrative about the Chinese: Visual Strategies and Hidden Voices]. – In: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните между Централна и Източна Европа [Diplomatic, Economic and Cultural Relations between China and the Countries between Central and Eastern Europe]: 171–198; SpassovaDikova: (2010): Ваянг – куклата сянка на Индонезия [Wayang – the Shadow Puppet of Indonesia]. – КуклАрт [KuklArt], No. 4: 27–30; (2012): Театър и ритуал в българската и балийската култури [Theatre and Ritual in Balinese and Bulgarian Culture. – In: Изкуствоведски четения 2011 [Art Readings 2011]: 309–319; (2017): Performativity in Bulgarian and Balinese Rites. Cross-cultural Aspects. – In: Азия и светът – взаимоотношения и взаимодействия – 2016 [Asia and the World – Relationships and Interactions – 2016]: 208–213; (2021): Изследвания в Българската академия на науките в областта на пърформативните изкуства (в светлината на Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО за 2003 г.) [Research at the Bulgarian Academy of Sciences in the Field of Performing Arts in the 21st Century (In the Light of the 2003 Convention for the Safeguarding of Intangible Cultural Heritage of UNESCO)]. – In: Нематериално културно наследство. Актуални проблеми [Intangible Cultural Heritage. Actual Problems]: 41–51; Stefanova: (2012а): Театърът (в) Япония. Първа част: 2006 [Teatarat (v) Yaponiya. Parva chast: 2006]. – In: Stefanova, K. Още театър, още свят [Oshte teatar, oshte svyat]. Sofia: 198–204; (2012b): Театърът (в) Япония. Втора част: 2006 [Teatarat (v) Yaponiya. Vtora chast: 2010]. – In: Stefanova, Kalina. Още театър, още свят [Oshte teatar, oshte svyat]. Sofia: 205–221; (2012c): В Пекин: викане на духове и усещане за хармония или: За Мей Ланфанг и пре/откриването на неговия театър. Китай 2011 г. [V Peking: vikane na duhove i useshtane za harmonia ili: Za Mei Lanfang i pre/otkrivaneto na negoviya teatar. Kitay 2011 g.]. – In: Stefanova, Kalina. Още театър, още свят [Oshte teatar, oshte svyat]. Sofia: 222–229; Dimitrova (2013): Музикалната сцена – пространство за реализация на хора със специални нужди. Съвременни педагогически аспекти на проблема [Muzikalnata stsena – prostranstvo za realizatsiya na hora sas spetsialni nuzhdi. Savremenni pedagogicheski aspekti na problema]. [Ph. D. Dissertation.] Sofia  (NMA); Terziev: (2013a): Невидими № 2: Фу [Invisibles No. 2: Fu]. – In: Литературен вестник [Literaturen vestnik], XX, No. 25: 8; (2013b): Невидими № 2: 復 [Invisibles No. 2: Fu]. – Нови драматургии: платформа за съвременни изпълнителски изкуства [New Dramaturgists: Contemporary Performing Arts Platform], 9 July. Available at: Невидими №2: 復 – НОВИ ДРАМАТУРГИИ (dramaturgynew.eu) (Accessed: 2 January 2024); Ivanov: (2014): Ivanov, Bratislav. Японската религия [Yaponskata religiya]. Sofia; (2016): История на Япония [Istoriya na Yaponiya]. Sofia; Arnaudov: (2018a): Музикални пътеписи: 1. Qupai [Muzikalni patepisi: 1. Qupai]. – In: АРТизанин [ARTizanin], No. 9: 32–41; (2018b): Музикални пътеписи: 2. Ba Yin (Осемте звука) [Muzikalni patepisi: 2. Ba Yin (Osemte zvuka)]. – In: АРТизанин [ARTizanin], No. 9: 42–48; ValchinovaChendova (2019): Концептът„нова звукова сетивност”– творчески проекции: Димитър Христов, Владимир Панчев, Георги Арнаудов. Sofia (IAS, BAS); Mandova (2021): Традиционната Kунчю опера – развитие, характеристика и символика на образите [The Traditional Kunqu Opera – Development, Characteristics and Imagery Symbolism]. – In: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа [Diplomatic, Economic and Cultural Relations between China and Central and Eastern Europe. (Veliko Tarnovo)]: 313–320; Dien (2020): Китайската опера – развитие и влияние от европейските тенденции. Творческият път на световната оперна певица Хъ Хуей [Kitayskata opera – razvitie i vliyanie ot evropeyski tendentsii. Tvorchskiyat pat na svetovnata operna pevitsa He Hui]. [PhD Dissertation.] Sofia (NMA); Wang (2022): Сравнителен анализ на Пекинската опера дзиндзю и италианската опера [Sravnitelen analiz na Pekinskata opera jingju i italianskata opera]. [PhD Dissertation.] Plovdiv (AMDFA); Li (2022): Сравнение на стиловете на пеене на контратенор и нандан от Пекинска опера [Sravnenie na stilovete na peene na kontratenor i nandan ot Pekinskata opera]. [PhD Dissertation.] Plovdiv (AMDFA); Valev (2023): Традиционна китайска цветова символика – значение и разбирания [Traditional Chinese Colour Symbolism – Meaning and Understanding]. – In: Дипломатически, икономически и културни отношения между Китай и страните от Централна и Източна Европа (Велико Търново) [Diplomatic, Economic and Cultural Relations between China and Central and Eastern Europe (Veliko Tarnovo)]: 475–494.
  1.